Algemene voorwaarde

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met EAST (opdrachtnemer) en u (opdrachtgever) aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming schriftelijk hierover anders is overeengekomen.

1. Totstandkoming opdracht

1.1 Een offerte is vrijblijvend. EAST houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een gedane offerte te weigeren.

1.2 Een offerte is pas definitief wanneer deze schriftelijk dan wel via e-mail door beide partijen is aanvaard binnen de daarvoor in de offerte gestelde termijn en is herbevestigd door EAST.

1.3 De genoemde prijzen zijn in Euro’s exclusief BTW en eventuele andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Wijzigen van de opdracht

2.1 Het wijzigen van het aantal personen kan via e-mail tot 7 werkdagen voor aanvang het event. Op dat moment wordt het definitieve aantal deelnemers en de prijs bepaald. In het geval van een vermindering van meer dan 10% van het afgesproken aantal personen wordt over dat percentage 50% van de kosten in rekening gebracht. Is er sprake van een vermeerdering van het aantal deelnemers dan kan EAST deze personen tegen normale condities accepteren.

2.2 Wijzigt het aantal personen dusdanig dat het minimale aantal personen zoals aangegeven in de opdracht niet wordt gehaald dan behoudt EAST zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten.

3. Betaling

3.1 Een betaling moet altijd worden voldaan voor de vervaldatum, tenzij anders is bepaald.

3.2 Als de hoofdsom exclusief BTW groter of gelijk is aan € 250,00 dan moet 50% hiervan minimaal 7 dagen voor de overeengekomen datum worden voldaan. De overige 50% kan bij levering of uiterlijk binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn worden voldaan. Een hoofdsom kleiner dan € 250,00 exclusief BTW kan ook bij levering of binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn worden voldaan. Komt u de betalingsverplichting niet tijdig na dan behoudt EAST zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten.

3.3 Bezwaren over de factuur moeten uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk dan wel via e-mail worden ingediend.

3.4 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

3.5 Blijft u in gebreke met betaling binnen de afgesproken termijn dan bent u van rechtswege in verzuim. Over het verschuldigde bedrag bent u wettelijke rente verschuldigd. Deze rente wordt berekend tot en met de dag waarop de volledige betaling is voldaan.

3.6 Incassokosten en kosten voor rechtskundige bijstand gemaakt als het gevolg van niet nakoming van de betalingsverplichting zijn voor rekening van u.

4. Annuleren

4.1 Als u een opdracht, om welke reden dan ook, geheel dan wel gedeeltelijk annuleert, bent u verplicht een schadeloosstelling te betalen aan EAST volgens onderstaand schema, berekend over de hoofdsom of het geannuleerde gedeelte daarvan:

a. Bij annulering meer dan drie maanden voor de overeengekomen datum bent u niet verplicht tot enige schadevergoeding.

b. Bij annulering meer dan twee maanden voor de overeengekomen datum bent u verplicht 15% van de hoofdsom aan EAST te betalen.

c. Bij annulering meer dan 1 maand voor de overeengekomen datum bent u verplicht 35% van de hoofdsom aan EAST te betalen.

d. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de overeengekomen datum bent u verplicht 60% van de hoofdsom aan EAST te betalen.

e. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de overeengekomen datum bent u verplicht 85% van de hoofdsom aan EAST te betalen.

f. Bij annulering gelijk aan of minder dan 7 dagen voor de overeengekomen datum bent u verplicht 100% van de hoofdsom aan EAST te betalen.

4.2 Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag waarop de annulering, schriftelijk of via email, EAST heeft bereikt.

5. Eigendom

5.1 Alle serviesgoederen, linnengoed en andere door EAST geleverde non consumptieve goederen blijven haar eigendom. Mochten deze goederen op de locatie achterblijven dan moeten deze door u aan EAST worden geretourneerd.

5.2 Vermissing dan wel schade door u toegebracht aan eigendommen van EAST of het door haar gehuurde worden als meerkosten in rekening gebracht op de factuur.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Van gasten wordt verwacht dat zij alle instructies van EAST opvolgen, met name die over veiligheid. Doet u dat niet en volgt hier schade uit in welke vorm dan ook dan bent u daarvoor aansprakelijk.

6.2 EAST is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel ten gevolge van deelname aan de door haar verzorgde activiteit.

6.3 Voor schade aan of verlies dan wel diefstal van de door u meegebrachte eigendommen is EAST niet aansprakelijk.

6.4 Mocht EAST aansprakelijk zijn voor directe schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, of als dit hoger is, de door de assuradeur van EAST te verstrekken uitkering.

7. Overmacht

7.1 Mocht als gevolg van overmacht EAST de overeenkomst niet zelf kunnen uitvoeren dan zorgt zij voor passende vervanging. U wordt hiervan tijdig, doch uiterlijk 48 uur van te voren over geïnformeerd.

7.2 Is passende vervanging niet mogelijk dan volgt annulering van de opdracht en restitutie van het reeds voldane bedrag.

8. Toepasselijk recht

8.1 De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die niet minnelijk kunnen worden beslecht zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost Brabant.

 

Copyright EAST 2018